Η Βασιλική Π. Μελέτη γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι Οικονομολό­γος-Περιφερειολόγος και ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειο­λόγων. Με σπουδές στη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. Αθηνών, έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Δημόσιας Δι­οίκησης με βαθμό «Άριστα». Με «Άριστα» έλαβε και μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ίδιας Σχολής. Παράλληλα, πραγματοποίησε στη Γαλλία μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.S.) στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch του Στρασβούργου, με αντικείμενο τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχει­ρήσεις, και έχει απασχοληθεί σε θέση διοι­κητικού-μεταφραστή στο Ευρωπαϊκό Κοι­νοβούλιο σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπρο­σωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής (Ph.D.), με εξειδίκευση στις έμ­φυλες διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο στα χρόνια της κρίσης. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε καταστήματα και κεντρικές διευθύν­σεις της τ. Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά­δος και της Τράπεζας Πειραιώς αποκτώντας γνώση των εσωτερικών αγορών εργασίας, ενώ διετέλεσε εκλεγμένη εκπρόσωπος στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο σω­ματείο εργαζομένων των Τραπεζών. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ως ενεργός πολίτης, διατελεί επιστημονική σύμβουλος στη δημοτική παράταξη «Δημι­ουργία Αλληλεγγύη» του Δήμου Νέας Ιω­νίας Αττικής, όπου έχει κατέλθει υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Διαθέτει πλούσια αρ­θρογραφία σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, εφημερίδες, επιχειρηματικά περιοδικά και ιστοσελίδες, ενώ ως υποστηρίκτρια της διά βίου μάθησης αντλεί και μοιράζει γνώσεις σε επιστημονικές και κοινωνικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.