Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοτυαίου κ. Διονύσιος (Οικουμενικό Πατριαρχείο) γεννήθηκε στην Δράμα το 1972 όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Τυγ­χάνει πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία και Ελλάδα και εκπό­νησε διδακτορική διατριβή στην Ιταλία. Έλαβε τους δύο πρώτους βαθμούς της Ιεροσύνης στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσα­λονίκης (1995 και 1996), ενώ από 1999 υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Ιταλίας και συγκεκριμένα στην Bologna. Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 χειροτονή­θηκε Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μη­τροπόλεως Ιταλίας με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κοτυαίου. Έχει συμμετάσχει σε πλείστα όσα επι­στημονικά θεολογικά συνέδρια και δια­σκέψεις ενώ έχει παράξει σημαντικό αριθ­μό εισηγήσεων και άρθρων.