Ο Μιχαήλ Κορδώσης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Ιωαννίνων, καθώς και στο NE Normal University της Chang-Chun, Ji-lin, Kίνα (ως επισκέπτης καθηγητής), Βυζαντινή ιστορία και Ιστορική γεωγραφία. Το έργο του αφορά κυρίως σε ιστορικογεωγραφικές μελέτες του Ελλαδικού και ευρύτερα του Βυζαντινού χώρου (περιοχή Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Μεσαιωνική Πελοπόννησος, Βυζαντινά Γιάννενα και Άρτα, Ομηρική Ιθάκη, Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινής εποχής, Σχέσεις του Βυζαντίου με την Ανατολή κ.λπ.), καθώς και στις επαφές του Βυζαντίου με την Ινδία και κυρίως την Κίνα (Δρόμος του μεταξιού, Σινό-βυζαντινές σχέσεις, ιδίως από τον 4ο ως τον 9ο αι. μ.Χ. κ.λπ.).