Ο Γεώργιος Βασίλης συνεργάζεται από το 2019 με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως μέλος ερευνητικής ομάδας υπό την επίβλεψη του καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών (βαθμός πτυχίου «άριστα») στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακού τίτλου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική Επιστήμη» του ίδιου τμήματος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα πεδία της πολιτικής οικονομίας, της ιστορίας της οικονομικής σκέψης, της οικονομικής ιστορίας και της μικροοικονομίας.