Έλεγχοι απόδοσης (performance audits)

Γεωργίου, Γεώργιος Α., Μπούσιος, Θωμάς Δ.,

Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο - Παραδείγματα εφαρμογής - Γλωσσάρι βασικών όρων και εννοιών

ISBN978-960-02-3717-7
Σελίδες284
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
ΠρόλογοςΒαβούρας, Ιωάννης
Σχήμα 17 x 24

24,38

Σε απόθεμα

Τόσο σε διεθνές/ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό οι οικονομικές εξελίξεις και η κρίση της τελευταίας δεκαετίας, που επιδεινώθηκαν με την πανδημία, κατέδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σπουδαιότητα της χρηστής δημοσι­ονομικής διαχείρισης, σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου σε φορείς στους οποίους η πολιτεία έχει αναθέσει αρμοδιότητες διαχείρισης δημόσιου χρήματος και πόρων.

Ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον εντοπισμό παράτυπων ή και παράνομων πράξεων, ούτε στην απλή διαπίστωση τήρησης ή μη των τυπικών κανόνων, αλλά θα πρέπει να εκτείνεται και στο κατά πόσο οι εξ ορισμού περιορισμένοι δημόσιοι πόροι διατίθενται με τρόπο που μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος.

Αυτή η ιδιαιτέρως σημαντική πτυχή του ελέγχου οδήγησε στην έννοια των ελέγχων απόδοσης, ζήτημα που πραγματεύεται το ανά χείρας σύγγραμμα.

Οι έλεγχοι απόδοσης, λειτουργώντας συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τους ελέγχους τήρησης της νομιμότητας και κανονικότητας ‒η σπουδαιότητα των οποίων δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραγνωρίζεται‒, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το επόμενο βήμα στην ελεγκτική μεθοδολογία και πρακτική στη χώρα μας. Έννοιες και αρχές όπως οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη χρήση και τη διάθεση των δημόσιων πόρων έχουν ήδη εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη και ο έλεγχος τήρησής τους θα πρέπει να αποτελέσει μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Έχοντας αυτά κατά νου καθώς και το γεγονός ότι οι έλεγχοι απόδοσης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, το σύγγραμμα έχει ως στόχο να καταγράψει το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο των ελέγχων αυτής της κατηγορίας, αλλά και να συμβάλει στην πλήρη κατανόηση τόσο των εννοιών όσο και της σπουδαιότητας των ελέγχων αυτών μέσα από την παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής.

Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τα στελέχη του δημοσίου και του ιδιω­τικού τομέα σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιαίτερα δε για τους ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους, όπως και για τους φοιτητές που εντρυφούν σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελεγκτικής. Προς τον σκοπό αυτόν και για την καλύτερη εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου ασκήσεις εμπέδωσης των βασικών όρων και των μεθοδολογιών που ακολου­θούνται κατά τον έλεγχο της απόδοσης.