Η ανακλαστική διαλεκτική ανθρώπου και ζώου/φύσης

Δημήτρης Λαμπρέλλης,

Από τον Εμπεδοκλή στον Nietzsche

ISBN978-960-02-4025-2
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122075208
Σελίδες326
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος0,412 kgr
Σχήμα 14 x 21

20,14

Σε απόθεμα

Τί εἶναι ἡ ἀνακλαστικὴ διαλεκτικὴ ἀνθρώπου καὶ ζώου/Φύσης; Προκειμένου νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα αὐτό, ἡ πραγμάτευσή μας ἐκκαλύπτεται μέσα ἀπὸ μία ρήξη· μέσα ἀπὸ τὴν ἀμετάκλητη ρήξη της μὲ πραγματεύσεις ἑδραίως θεμελιωμένες, ἢ ἀνεπίστρεπτα ἐγκλωβισμένες, στὴν ἀναπαράσταση. Εἶναι, πράγματι, τόσο ἀληθὲς ὅσο καὶ ἐναργές: Στὸ πλαίσιο τῆς πραγμάτευσής μας, ἡ σχέση μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου/τῆς Φύσης, πάντοτε στὸ ὁρισθὲν φάσμα ἀναφορᾶς της: ἀπὸ τὸν Ἐμπεδοκλῆ ἕως τὸν Nietzsche, ἐντοπίζεται ὅτι κινεῖται, κατὰ τρόπο προφανῆ καὶ ἀταλάντευτο, πέρα ἀπὸ τὴν ἀναπαράσταση. Τοῦτο, ὅμως, σημαίνει τὸ ἑξῆς: Ὅπως καταδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη μας, ἡ σχέση μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου/τῆς Φύσης, προσλαμβάνεται —στὸ αὐτὸ πάντοτε εὗρος ἀναφορᾶς της— στὸ πλαίσιο τῆς μὴ ἀναπαραστατικῆς, τῆς ἀνακλαστικῆς πρόσληψης — στὸ πεδίο τοῦ στοχασμοῦ, τοῦ ποιητικοῦ λόγου ἢ τοῦ βιώματος. Ἡ δὲ δυναμικὴ αὐτῆς τῆς μὴ ἀναπαραστατικῆς, αὐτῆς τῆς ἀνακλαστικῆς πρόσληψης, διέπεται ἀπὸ τὸ γνώρισμα τῆς διαλεκτικῆς, μιᾶς διαλεκτικῆς, ὡστόσο, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουσας μὲ τὶς ἤδη οἰκεῖες ἐκφάνσεις τῆς ἀνα-παραστατικῆς διαλεκτικῆς (: πλατωνικῆς, ἐγελιανῆς, μαρξι[στι]κῆς, ἀντορνοϊκῆς)· στὴν παροῦσα περίπτωση, πρόκειται γιὰ μία καινοφανῆ διαλεκτική, πρωτοφανῆ ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεταπλατωνική, δυτική, σκέψη: τὴν ἀνακλαστικὴ διαλεκτική. Τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνά μας, ἔχει ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ἀκόλουθο γεγονός: Τὴν ἀνάδυση στὸν ὁρίζοντα, εἴτε τοῦ βιώματος εἴτε/καὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου εἴτε/καὶ τοῦ ποιητικοῦ λόγου, αὐτοῦ τὸ ὁποῖο ὀνομάσαμε «ἀνακλαστικὴ διαλεκτικὴ ἀνθρώπου καὶ ζώου/Φύσης», μὲ τοὺς ἰδιαίτερους, δύο, τροπισμούς της, κατὰ τὴν ἐκκάλυψη τῆς παρουσίας της: αὐτὸν τῆς ἀνακλαστικῆς, αὐτοπροληπτικῆς μεταμόρφωσης καὶ ἐκεῖνον τῆς ἀνακλαστικῆς, ἑτεροπροσληπτικῆς μεταμόρφωσης τοῦ ‘ἀνθρώπου’ σὲ ‘ζῶο’/ ‘ζῶα’ ἢ σὲ μορφὴ/φαινόμενο τῆς Φύσης.

Συγγραφέας

Δημήτρης Λαμπρέλλης

Δημήτρης Λαμπρέλλης

Ὁ Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης σπούδασε, μὲ ὑποτροφία, Φιλοσοφία στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Πίτσμπουργκ (Η.Π.Α.). Εἶναι Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει, ἀκόμη, στὸ ΠΜΣ τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ, στὸ ΠΜΣ «Βιοηθικὴ - Ἰατρικὴ Ἠθική» τοῦ ΑΠΚΥ καὶ στὸ Διιδρυματικὸ ΠΜΣ «Ζῶα: Ἠθική, Δίκαιο, Εὐζωΐα» τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τοῦ ΕΚΠΑ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ «Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Βιοπολιτικῆς» τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Δημοσίευσε φιλοσοφικὲς μελέτες καὶ ἄρθρα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔλαβε μέρος σὲ φιλοσοφικὰ Συνέδρια. Τὰ ἐνδιαφέροντά του ἑστιάζονται στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας, τῆς κοινωνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς αἰσθητικῆς. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δεκαεννέα φιλοσοφικὰ βιβλία. Εἶναι, ἀκόμη, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς Ἔκδοσης τῆς Ἐπετηρίδας Φιλοσοφικῆς Ἔρευνας δια-ΛΟΓΟΣ. Εἶναι, ἐπίσης, Ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς Σειρᾶς δια-ΛΟΓΟΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τῶν Ἐκδόσεων Παπαζήση. Ποιήματά του καὶ συνεργασίες του σχετικὰ μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν κρτικὴ τῆς λογοτεχνίας ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀπὸ λογοτεχνικὰ περιοδικά, στὸν ἡμερήσιο Τύπο καὶ σὲ ἀνθολογίες. Ἔχει ἤδη ἐκδώσει δέκα ποιητικὲς συλλογὲς καὶ μία συγκεντρωτικὴ ἔκδοση τῶν ποιημάτων του. Ὡς φωτογράφος ἄγριας φύσης, ἔχει ἐκδώσει ὀκτὼ λευκώματα φωτογραφιῶν, γιὰ ὁρισμένες δὲ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες του ἔχει διακριθεῖ.