Μαθηματικά των γενικών ασφαλίσεων

Πιτσέλης, Γεώργιος,

Μέρος Ι - Τιμολόγηση Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίηση, Αντασφάλιση, Φερεγγυότητα ΙΙ. Μέρος ΙΙ - Αξιοπιστία Χαρτοφυλακίου, Η Γλώσσα Προγραμματισμού R

ISBN978-960-02-3670-5
Σελίδες496
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Σχήμα 21 x 29

42,40

Σε απόθεμα

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τα Μαθηματικά των Γενικών Ασφαλίσε­ων και η ύλη παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Στο Μέρος Ι παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μέθοδοι Τιμολόγησης Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίησης και Αντασφάλισης, καθώς και το νέο νομοθετι­κό πλαίσιο, η Φερεγγυότητα ΙΙ, όπως θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γνώμονα την καλύτερη δι­οίκηση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Στο Μέρος ΙΙ παρουσιάζεται η Θεωρία Αξιοπι­στίας Χαρτοφυλακίου και ενθαρρύνεται η εκμάθηση και χρήση του στατιστικού πακέτου R με την επίλυση σχετικών παραδειγμά­των με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού.

Το βιβλίο ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή των αναλογιστικών με­θοδολογιών, βασισμένο στην ύλη των Αναλογιστικών Ενώσεων Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας και της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Το εγχειρίδιο αυτό δεν προορίζεται μόνο για τη δι­δασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά­των, αλλά και για την προετοιμασία των εξετάσεων των Αναλογιστικών Ενώσεων, ενώ είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την εξάσκηση των αναλογιστών και τη συστηματική και ουσιαστική καθοδήγησή τους.