Οικονομικά των θαλάσσιων μεταφορών

McConville, James,

Θεωρία και πράξη

ISBN978-960-02-3813-6
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ102379523
Σελίδες440
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Επιστημονική επιμέλειαΠελαγίδης, Θεόδωρος
Μεταφραστής/έςΣτρατάκης, Αντώνης (και επιμέλεια επικαιροποίησης στατιστικών στοιχείων)
Σχήμα 17 x 24

26,50

Σε απόθεμα

Σκοπός της παρούσης επικαιροποιημένης έκδοσης είναι η ανάδειξη της σημασίας των οικονομικών για τις θαλάσσιες μεταφορές και την ναυτιλία. Μέσα από ένα εύρος 13 κεφαλαίων και πολλών επιμέρους υποενοτήτων ο αναγνώστης εξοικειώνεται με σημαντικά ζητήματα των ναυτιλιακών οικονομικών. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσονται σημαντικές εισαγωγικές οικονομικές έννοιες όπως της κατανομής των πόρων και των συντελεστών παραγωγής, του κόστους ευκαιρίας, της παραγωγής και χρησιμότητας κλπ. Εν συνεχεία, αναφέρονται οι βασικές τεχνικές μελέτης και ανάλυσης των διαφόρων διαγραμμάτων. Επίσης, πραγματοποιείται μια σημαντική αναφορά στις καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων και στην ανάλυση της μέσης και τυπικής απόκλισης για συγκεκριμένα δια θαλάσσης μεταφερόμενα φορτία.

Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η βασική οικονομική θεωρία της ναυτιλίας. Καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την ναυτιλιακή προσφορά και ζήτηση, βάσει των οποίων καθορίζεται η τιμή (ναύλος) στην εκάστοτε ναυτιλιακή αγορά. Μελετώνται επίσης ζητήματα ελαστικότητας ζήτησης και προσφοράς, καθώς και το ζήτημα της διάρθρωσης του μεταφορικού κόστους και της σημασίας του στην δομή και διενέργεια του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Τέλος, αναλύονται οι διάφορες δομές της ναυτιλιακής αγοράς (τέλειος και ατελής ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο κ.λπ.), ζητήματα διάκρισης τιμών, και μεγιστοποίησης κέρδους.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, αναλύονται οι σημαντικότεροι κλάδοι της ναυτιλίας. Πιο αναλυτικά, ο κλάδος του χύδην ξηρού φορτίου, των δεξαμενοπλοίων και η ναυτιλία γραμμών. Καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των συγκεκριμένων κλάδων, η διαχρονική ζήτηση και προσφορά και η διάρθρωση του κόστους κάθε κλάδου. Τέλος, πραγματοποιείται μια σημαντική ανάλυση της λιμενικής βιομηχανίας, η οποία πραγματεύεται ζητήματα λιμενικών επενδύσεων και κόστους, παραγωγικής δυναμικότητας και βέλτιστων μεθόδων διαχείρισης λιμένων, καθώς και περιορισμού του φαινομένου της λιμενικής συμφόρησης.