Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης

Δεληθέου, Βασιλική Δ.,

ISBN978-960-02-3436-7
Σελίδες596
Έτος πρώτης έκδοσης2018
Έτος τρέχουσας έκδοσης2018
Σχήμα 17 x 24

37,10

Σε απόθεμα

Είναι κοινός τόπος ότι, οι εκάστοτε φορείς της Εκτελεστικής Εξουσίας ενός κρατικού μορφώματος όλων των βαθμίδων, θέτουν μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων τους την παραγωγική ανάπτυξη –στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της διάσταση– σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το εφήμερο και το χρονικά περιορισμένο της εξουσίας τους, με σκοπό την επίτευξη της ευημερίας των πολιτών.

Με βάση τους εν χρήσει νέους όρους περί ανάπτυξης, είναι αυτονόητο ότι εδώ νοείται η λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, ήτοι η ανάπτυξη, η οποία συνθέτει οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, που αποβλέπουν:

Σε επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, που δίνει έμφαση στην αξιοποίηση καινοτομιών και σε αύξηση της απασχόλησης εντός οριοθετημένων γεωγραφικών ορίων.

Σε ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, σε δίκαιη κατανομή πόρων και άρση τυχόν αποκλεισμών.

Σε προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιδίως του πολιτιστικού, μέσω ορθολογικών πολιτικών.

Για την πραγμάτωση αυτών των στόχων είναι αυτονόητο να «επιστρατεύονται» κατά περίπτωση κάθε ενδεδειγμένη και εφικτή στρατηγική και πολιτική και κάθε μέσο και μέτρο, καθώς επίσης, να αξιοποιούνται κατάλληλες διαδικασίες και η κεκτημένη εμπειρία, εγχώρια ή/και αλλοδαπής προέλευσης.

Έκφανση των ανωτέρω προσεγγίσεων κατά την τρέχουσα διεθνή πρακτική, αποτελεί συνήθως η σύμπηξη οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων, με σκοπό διάφορες περιοχές της χώρας να «λειτουργήσουν» κατά κύρια ή αποκλειστική προτεραιότητα σύμφωνα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ως χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό και με κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι, ως οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων συνήθως εκλαμβάνονται (και από άποψη νομικού καθεστώτος) περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων, οι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου κ.ά.