Ο Γιώργος Παϊκόπουλος είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου προγραμματιστού και αναλυτού συστημάτων.
Έχει διατελέσει υπεύθυνος και σύμβουλος προϋπολογισμού και κοστολόγησης σε πολυεθνικές και μεγάλες Ελληνικές επιχει­ρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου κρα­τικού τομέα, τόσο με βιομηχανική όσον και με εμπορική και παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα, όπου έχει αναπτύξει μελέτες και μηχανογραφημένες σε σύγχρονα περιβάλλοντα εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων προϋπολογισμού και κοστολόγησης. Επίσης έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε εισηγήσεις προς σπουδαστές, πτυχιούχους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, συνεργαζόμενος με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς σε σεμινάρια εξω­επιχειρησιακού και ενδοεπιχειρησιακού επιπέδου, για θέματα σχετικά με την ανά­πτυξη πληροφοριακών συστημάτων προϋ­πολογισμού και κοστολόγησης.