Ο Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης (Αθήνα, 1955) είναι ομότιμος καθηγητής Ιστορίας των Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα), αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (Αθήνα), ιδρυτής-επιμελητής του ετήσιου περιοδικού Βυζαντινός Δόμος (Αθήνα, 1987- 1998 & Θεσσαλονίκη, 1999 κ. εξ.), επιμελητής του Εγκυκλοπαιδικού Προσωπογραφικού Λεξικού Βυζαντινής Ιστορίας & Πολιτισμού (Αθήνα, 1996-2006) και συνεπιμελητής (με τον Benjamin C. Hendrickx †) της αγγλικής του έκδοσης (Turnhout Βελγίου: Brepols, 2007-2012), καθώς και επιμελητής του πρόσφατου Νέου Βιογραφικού Λεξικού του Βυζαντίου (Αθήνα, 2022 κ. εξ.). Προηγουμένως υπήρξε ερευνητής στο Κέντρο (Ινστιτούτο) Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα) και καθηγητής Μεσαιωνικής & Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος).

Έχει εκτενές συγγραφικό έργο (μονογραφίες, μελέτες, άρθρα, βιβλιοκρισίες κ.ά.), στα ελληνικά και στα αγγλικά, και έχει συνεργαστεί σε διεθνούς κύρους εγκυκλοπαιδικά έργα, όπως στην 2η και στην 3η έκδοση της Encyclopaedia of Islam (Leiden: Brill) και στην The Crusades: an encyclopedia (Santa Barbara: ABC-Clio). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ιστορία της εξέλιξης των βυζαντινολογικών σπουδών, τις σχέσεις του Βυζαντίου με τα ποικίλα τουρκόφωνα φύλα του ανατολικού και του βαλκανικού κόσμου, τις βυζαντινο-περσικές και τις βυζαντινο-ρωσσικές σχέσεις, την βυζαντινή προσωπογραφία και γενεαλογία, την ιστορία του βυζαντινού Πόντου και της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών, καθώς και την ιστορία των ελλαδικών περιοχών και των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου κατά τον Μεσαίωνα και την πρώιμη Οθωμανοκρατία.