Ο Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης (Αθήνα, 1955) είναι από το 2009 καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών/Καλαμάτα). Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (Αθήνα), επιμελητής έκδοσης του περιοδικού Βυζαντινός Δόμος (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και συνεπιμελητής έκδοσης (με τον Benjamin Hendrickx) του Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization (εκδόσεις Brepols, Turnhout Βελγίου). Υπήρξε ακόμα ερευνητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα, 1985-2001) και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών/Ρόδος, 2001-2009).
Έχει συγγράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα για τη βυζαντινή προσωπογραφία, για τις βυζαντινοτουρκικές σχέσεις, για την ιστορία του μεσαιωνικού Πόντου καθώς και του ελλαδικού και κυπριακού χώρου κατά τα βυζαντινά χρόνια, την Λατινοκρατία και την πρώιμη Τουρκοκρατία, ενώ έχει συνεργαστεί στην 2η και 3η έκδοση της Encyclopaedia of Islam (εκδόσεις Brill, Leiden) και στην Crusades: an Encyclοpedia (εκδόσεις ABC-Clio, Santa Barbara, California). Πρόσφατα αυτοτελή του έργα: Το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204-1461 μ. Χ.) (2016, 2η έκδοση, 2017), Τhe beginnings and foundation of Byzantine studies (2018), Βυζαντινο-ρωσσικά (2018), Ο κόσμος του Βυζαντινού φορολογούμενου (2018), Βυζαντινά νομίσματα και νομισματική (συνεργασία Ελένη Λιάντα, 2019), Observations on mines and quarries in the Byzantine Empire (2η έκδοση, 2019), Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία (συνεργασία Benjamin Hendrickx, 3η έκδοση, 2019), On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot ‘separatist state’ (A.D. 1184/85-1191) (2019), Βυζαντινό ιστοριογραφικό ενδεκάπτυχο (3η εμπλουτισμένη έκδοση, 2019). Προσεχώς κυκλοφορούν το βιβλίο του Bosphorus/Bosporos (Boghaz-içi) from Byzantine to Latin and Ottoman times και η μονογραφία του Σπουδές μεσαιωνικής ιστορίας στην Ελλάδα (δυτικής Ευρώπης-Λατινοκρατίας).