Ο Γιάννης Καραφουλίδης, είναι διδά­κτωρ Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος του διπλώματος ΜΒΑ Εxecutive του ιδίου Πανεπιστημίου. Είχε την τύχη, από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια, αρχές της δεκαετίας του ’80, παράλληλα με τις σπουδές του να εργάζεται ως στέλεχος της Alpha Bank, έως το 2014 και ως σύμβουλος στην ελεύ­θερη αγορά έως σήμερα. Το γεγονός αυτό του έδωσε την ευ­καιρία να γνωρίσει και να νιώσει την Οι­κονομία όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά και βιωματικά. Η έλξη και η αγάπη του προς την ιστορική έρευνα και τη φιλοσοφική ανά­λυση τον καθοδηγεί κάθε φορά στην προσπάθεια του να προσεγγίζει και να ερμηνεύει τις οικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με το εκάστοτε ιστορικοκοι­νωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το σύγγραμμά του «Ο αλγόριθμος της ισχύος», είναι η φυσική κατάληξη μιας πολυετούς πνευματικής ζύμωσης και αναζήτησης και ταυτοχρόνως η αρχή μιας νέας περιόδου έκφρασης για το συγ­γραφέα, αφού μας δηλώνει, μέσα από τις γραμμές του βιβλίου του, ότι η προσπά­θειά του να ερμηνεύει τα διεθνώς τεκται­νόμενα, βασιζόμενος στην οικονομική θε­ωρία και στην ηθικοπολιτική φιλοσοφία, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.