Ο «Αλγόριθμος» της ισχύος

Καραφουλίδης, Ιωάννης Ε.,

ISBN978-960-02-3706-1
Σελίδες276
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Επιμέλεια κειμένωνΔημόπουλος, Χαράλαμπος
Σχήμα 17 x 24

15,90

…Με αρωγό την Ιστορία, επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν πιο στέ­ρεη τεκμηρίωση των απόψεών μας… η εφαρμογή του αλγορίθμου της ισχύος εφαρμόζεται με την ίδια λογική και τις ίδιες συνέπειες, τηρουμένων των αναλογιών, τόσο από τις κερδοσκοπικές επιχειρή­σεις, όσο και από τα κυρίαρχα κράτη.

Αφού εκθέσουμε και αναλύσουμε τους όρους και τις προϋποθέ­σεις για την αποδοτική και αειφόρο λειτουργία του αλγορίθμου, θα παρατεθούν με χρονολογική σειρά και ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, οι πιο χαρακτηριστικές ιστορικές περιπτώσεις, που αποδει­κνύουν όχι μόνο τη θεωρητική, αλλά και την πρακτική ισχύ του, σε επίπεδο κυρίως οργανωμένων κοινωνιών και κυρίαρχων κρατών.

Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσει ένα ενδιαφέρον πνευματικό παι­χνίδι μεταξύ του αναγνώστη και των κειμένων μας. Ο πρώτος κα­λείται να κρίνει μέσα από τα ιστορικά μας παραδείγματα πρώτον, εάν τα κριτήρια που ορίσαμε για την καλή και αειφόρο λειτουργία του αλγορίθμου αντέχουν στη βάσανο των ιστορικών γεγονότων και δεύτερον, να αποφασίσει, μετά από την πνευματική αυτή διάδραση, εάν η λειτουργία του αλγορίθμου της ισχύος και οι παραγόμενες συ­νέπειες της λειτουργίας του, δύνανται να αποτελέσουν ερμηνευτικό ιστορικό εργαλείο, αλλά και εργαλείο για σχετικές οικονομικοπο­λιτικές προβλέψεις.