Ο «Αλγόριθμος» της ισχύος

ISBN978-960-02-3706-1
Σελίδες276
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Επιμέλεια κειμένωνΔημόπουλος, Χαράλαμπος
Σχήμα 17 x 24

15,90

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

…Με αρωγό την Ιστορία, επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν πιο στέ­ρεη τεκμηρίωση των απόψεών μας… η εφαρμογή του αλγορίθμου της ισχύος εφαρμόζεται με την ίδια λογική και τις ίδιες συνέπειες, τηρουμένων των αναλογιών, τόσο από τις κερδοσκοπικές επιχειρή­σεις, όσο και από τα κυρίαρχα κράτη.

Αφού εκθέσουμε και αναλύσουμε τους όρους και τις προϋποθέ­σεις για την αποδοτική και αειφόρο λειτουργία του αλγορίθμου, θα παρατεθούν με χρονολογική σειρά και ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, οι πιο χαρακτηριστικές ιστορικές περιπτώσεις, που αποδει­κνύουν όχι μόνο τη θεωρητική, αλλά και την πρακτική ισχύ του, σε επίπεδο κυρίως οργανωμένων κοινωνιών και κυρίαρχων κρατών.

Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσει ένα ενδιαφέρον πνευματικό παι­χνίδι μεταξύ του αναγνώστη και των κειμένων μας. Ο πρώτος κα­λείται να κρίνει μέσα από τα ιστορικά μας παραδείγματα πρώτον, εάν τα κριτήρια που ορίσαμε για την καλή και αειφόρο λειτουργία του αλγορίθμου αντέχουν στη βάσανο των ιστορικών γεγονότων και δεύτερον, να αποφασίσει, μετά από την πνευματική αυτή διάδραση, εάν η λειτουργία του αλγορίθμου της ισχύος και οι παραγόμενες συ­νέπειες της λειτουργίας του, δύνανται να αποτελέσουν ερμηνευτικό ιστορικό εργαλείο, αλλά και εργαλείο για σχετικές οικονομικοπο­λιτικές προβλέψεις.

Συγγραφέας

Καραφουλίδης Ιωάννης Ε.

Ο Γιάννης Καραφουλίδης, είναι διδά­κτωρ Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος του διπλώματος ΜΒΑ Εxecutive του ιδίου Πανεπιστημίου. Είχε την τύχη, από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια, αρχές της δεκαετίας του ’80, παράλληλα με τις σπουδές του να εργάζεται ως στέλεχος της Alpha Bank, έως το 2014 και ως σύμβουλος στην ελεύ­θερη αγορά έως σήμερα. Το γεγονός αυτό του έδωσε την ευ­καιρία να γνωρίσει και να νιώσει την Οι­κονομία όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά και βιωματικά. Η έλξη και η αγάπη του προς την ιστορική έρευνα και τη φιλοσοφική ανά­λυση τον καθοδηγεί κάθε φορά στην προσπάθεια του να προσεγγίζει και να ερμηνεύει τις οικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με το εκάστοτε ιστορικοκοι­νωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το σύγγραμμά του «Ο αλγόριθμος της ισχύος», είναι η φυσική κατάληξη μιας πολυετούς πνευματικής ζύμωσης και αναζήτησης και ταυτοχρόνως η αρχή μιας νέας περιόδου έκφρασης για το συγ­γραφέα, αφού μας δηλώνει, μέσα από τις γραμμές του βιβλίου του, ότι η προσπά­θειά του να ερμηνεύει τα διεθνώς τεκται­νόμενα, βασιζόμενος στην οικονομική θε­ωρία και στην ηθικοπολιτική φιλοσοφία, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.