Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γενικά
Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
10,60
Γενικά
Αυτοδιοίκηση και κρίση
5,30
Γενικά
Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
21,20
Γενικά
Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Λαδιάς, Χρίστος Α.
26,50
Γενικά
Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο
Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.
15,90
Γενικά
Η εκ των υστέρων αλλοίωση της αντιπροσώπευσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σωτηρέλης, Γιώργος Χ.Ξηρός, Θανάσης Γ.
7,42
Γενικά
Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση
Τομαρά – Σιδέρη, Ματούλα
8,48
Γενικά
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
9,54
Γενικά
Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ.
29,68
Γενικά
Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση
Ντάφλου, Αικατερίνη Ι.
21,20
Γενικά
Ο ευρωπαϊκός χάρτης τοπικής αυτονομίας
Χλέπας, Νικόλαος – Κομνηνός
25,44
Γενικά
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία
Συλλογικό έργο
19,08